اولین روز
چندین مرحله رشد جنین در طی 24 ساعت اول انکوباسیون رخ می دهد.
پس از 4 ساعت.قلب و عروق شروع به رشد می کند.
پس از 12 ساعت.قلب شروع به انقباض می کند.گردش خون با ارتباط یافتن عروق خونی جنین و کیسه خونی شروع بکار می کند.
پس از 16 ساعت.اولین علامت شبیه جنین با ظهور حلقه های بدن بوجود می آید،اینها ساختمان هایی حاصل از توده به هم فشرده سلولهاست که در دو طرف طناب نخاعی قرار گرفته و از آنها عضلات و استخوان ها رشد می کند.
پس از 18 ساعت.ظهور دستگاه گوارش.
پس از 20 ساعت.ظهور ستون مهره ها.
پس از 21 ساعت.دستگاه عصبی شروع به رشد می کند.
پس از22 ساعت.سر شروع به شکل گیری می کند.
پس از 24 ساعت.چشم ها شروع به رشد می کنند.
روز دوم
پس از 25 ساعت.گوش ها شروع به شکل گیری می کند.
روز سوم
پس از 60 ساعت.بینی شروع به رشد می کند.
پس از 62 ساعت.پاها رشد خود را شروع می کنند.
پس از 64 ساعت.بالها رشد خود را شروع می کند .جنین شروع به چرخش می کند تا بر پهلوی چپ قرار گیرد. دستگاه گردش خون در روز سوم رشد سریعی می یابد.
چهارمین روز
زبان شروع به رشد می کند و در این زمان تمام ارگانها وجود یافته اند.دستگاه گردش خون با چشم غیر مسلح قابل مشاهده است.
پنجمین روز
اندام های تناسلی تمایز یافته و جنس پرنده مشخص می گردد.قلب شکل معین خود را میابد و عروق ناحیه کیسه زرده دو سوم 3\2 زرده را می پوشانند.بخش های صورت و بینی جنین ظاهر می شوند.
ششمین روز
منقار شکل طبیعی خود را می یابد.بعضی از حرکات جنینی جلب توجه می کند.
هفتمین روز
بدن شروع به رشد سریع میکند. این رشد سریعتر از رشد سر است و اندام های بدن قابل مشاهده می شود.
هشتمین روز
ذرات‏ پر مانند(پرهای نرم که منشآ پر های بعدی هستند) ظاهر می شوند.
دهمین روز
منقار شروع به سخت شدن می کند.انګشتان همراه با فلس های روی پا شروع به ظاهر شدن میکنند.
یازدهمین روز
دیواره شکم ظاهر می شود و روده ها ممکن است در کیسه زرده مشاهده شود.
سیزدهمین روز
پرهای نرم ظاهر می شوند،استخوانها شروع به آهکی شدن میکنند و اغلب اندام ها تمایز مییابند و تنها رشد نهایی آنها باقی می ماند.
چهاردهمین روز
جنین می چرخد تا به موازات محور تخم مرغ قرار ګیرد،طوری که سرش به طور طبیعی به طرف انتهای بزرګ تخم مرغ قرار ګیرد.
هفدهمین روز
سر می چرخد تا اینکه منفار در زیر بال راست و به طرف پایین ترین قسمت اتاقک هوایی بزرګ شده قرار بګیرد.
نوزدهمین روز
کیس زرده شروع به ورود به حفره بدن می کند وجوجه موقعیتی می ګیرد که میتواند به پوسته ضربه بزند.این مواد زرده ای درچند روز اول زندګی جوجه به عنوان ذخیره غذایی میباشند.
بیستمین روز
کیسه زرده به طور کامل به حفره بدن وارد میشود. تمام نواحی جنین در تماس با پوسته قرار می ګیرد بجز ناحیه ای که اتاقک هوایی وجود دارد. ناف شروع به بسته شدن می کند. بعد منقار جوجه غشا‍‍‍‍‍ داخلی پوسته را سوراخ کرده و ړارد اتاقک هوایی میشود، کم کم جوجه مقداری هوا تنفس کرده و دستګاه تنفس شروع به فعالیت می کند. بعد با منقار به پوسته ضربه میزند و سعی می کند که از هوای خارج تنفس نماید. دراین زمان ریه ها کاملآ فعال هستند وجوجه تحت دومین استرس بحرانی زندګی خود قرار می ګیرد.
بیست و یکمین روز
پس از وارد آوردن اولین ضربات به پوسته،جوجه چند ساعت استراحت می کند و سپس خط حلقه ای اطراف پوسته تخم مرغ را جهت عکس حرکت عقربه های ساعت می شکند.طبیعتآ اګر جوجه در زمان خروج موقعیت صحیح را داشته باشد، این ضربه زدن نزدیک به انتهای بزرګ تخم مرغ انجام خواهد شد. از زمانی که اولین شکستګی در پوسته رخ می دهد تا زمان خروج جوجه،۱۰ تا ۲۰ ساعت طول می کشد.

منبع؟:http://homak-co.ir[IMG][/IMG]/