برخی مواقع انگشتها عفونی می شوند و جرم درگیر غالباً یک استافیلوکوک می باشد . این عراضه ممکن است با گری دمودکتیک در ارتباط باشد .

نشانه ها

آبسه ها و تاولهای چرکی در بین پنجه ها ایجاد می گردند . اینها اغلب به سطح فوقانی ِ انتهای اندامهای حرکتی کشیده می شوند. بیمار ترشحات را می لیسد و اغلب ضعیف می شود و رشد نمی کند.

درمان
بایستی همیشه تشخیص و درمان این عارضه را به دکتر دامپزشک واگذار کرد.