از مدیران محترم ، تقاضا دارم این تاپیک بسته بشه
اینجا جهت کمک به همدیگر داریم فعالیت میکنیم نه فقط بحث و خدای نکرده جدل ...
ممنون از همه