این سه جفت فنچ و جوجه هاشونو بتازگی گرفتم. امروز دیدم که دوباره تخم گذاشتن و روی اون نشستن.