آسپلينوم asplenium [IMG]http://***********.ir/imagecenter/images/axbnbfkn8n48hnsuyi6h.jpg[/IMG]
گياه آسپلينوم asplenium-scolopendrium


خانواده : پولي پودياسه polipodiaceae
جنس : شامل تعداد نامعيني گونه است كه آنرا حدود 700 تخمين زده اند.
مبداء : در اغلب كشورها
نوع : سرخس علفي است كه گونه هاي مختلف آن از چند سانتيمتر تا يك متر ميرسند و داراي ريشه هاي ريزوم مانند و خزنده هستند .
برگها : به اشكال مختلف نوار مانند و مدور يا داراي شكافهاي لبه اي عميق ، دندانه دار يا صاف است .
گلها : گل ندارد
موارد استفاده : بيشتر مصرف گلخانه اي دارد ولي ميتوان آنرا در باغهاي كوهستاني يا در سايه ديوارها ، زير درختها يا نزديك استخرها كاشت. بعضي از گونه هايش را ميتوان به عنوان گياه خانگي بكار برد .
موقعيت : گونه هايي كه در هواي آزاد كاشته ميشوند بايستي از موقعيت كاملا سايه دار برخوردار باشند . گياهان خانگي نياز به روشنايي خارج از اشعه مستقيم آفتاب و رطوبت زياد دارند.
خاك : خاك سبك و زهكشي شده و ترجيحا مخلوطي از پيت ( تورب ) و ماسه
موقع كاشت يا تعويض گلدان : در هواي آزاد در پاييز و در گلخانه در اوائل زمستان
تكثير : بوسيله تقسيم و يا جدا كردن پيازچه هايي كه در جوار بعضي از ريشه ها ظاهر ميشوند
آبياري : اين گياه بايد همشيه مرطوب ليكن غرقاب نباشد. اسپري برگها مفيد است .

________________