دیده بان حقوق حیوانات: معمولا حضور خانم های هنرمند در مراسم جمع آوری کمکهای خیریه بسیار پررنگ است. حضور آنها باعث پرشورتر مراسم می گردد
آنها با شیرینکاریهای خود در برابر مراجعه کنندگان بر جذابیت مراسم می افزایند. این بار خانم هنرمند در حمایت از حقوق حیوانات خود را داخل قفس زندانی نمود تا در اسارت گوریلی باشد که او در دست گرفته است. او ضمن قرار دادن تصاویری از خود در تویتر به مراسم مهیج اشاره نمود که داخل قفس توسط گوریل های بزرگ اسیر شده بود. برخی دیگر از هنرمندان نیز در این مراسم شرکت کرده بودند.
منبع:دیده بان حقوق حیوانات