ديزي گوته كا Dizygotheca [IMG]http://***********.ir/imagecenter/images/925mq7kw1poui5gy8z.jpg[/IMG]
ديزي گوته كا Dizygotheca
خانواده : آرالياسه araliaceae
جنس : شامل حدود 4 گونه است
مبداء : جزاير اقيانوس آرام
نوع : از گياهان درخت مانند زينتي
برگها : برگها دندانه دندانه اي باريك و رنگشان سبز تيره تا برونز است .
گلها : بسيار ناچيز است . گياهاني كه در خانه پرورش داده ميشوند اصلا گل نميدهند.
موارد استفاده : گياه زينتي خانگي
موقعيت : روشنايي كامل دور از اشعه مستقيم آفتاب و در درجه حرات ثابت و هواي مرطوب .
خاك : مخلوط يك قسمت لوم و خاك برگ با يك قسمت ماسه و يك قسمت پيت ( تورب ) ، يك رديف ذغال سنگ بايستي در ته گلدان براي زهكشي بكار رود.
موقع كاشت: اواخر زمستان
تكثير : تكثير ديزي گوته كا منحصرا در گلخانه و با دقت كامل توسط افراد متخصص انجام ميشود.
________________
iranmember.com/showthread.php?t=5608