این استخوان جزو دستهlong bone می باشد و از دسته استخوانهای اندام حرکتی خلفی در اسب. از طرف راس به استخوان لگن(pelvic) و از طرف پایین به کشکک(patella) و درشت نی(tibia) متصل می باشد. برای بررسی این استخوان به ادامه مطلب رجوع نمایید.
.بررسی استخوان ران چپ اسب،نمای جانبیmedial view
1.تصویر استخوان femur بصورت شماتیک:
2.تصویر استخوان femur بصورت واقعی:
منابع:
1.استخوان شناسی تحلیلی (مسعود خاکزادیه)
2. تصاویر از مسعود خاکزادیه
3.اسامی از استخوان شناسی مقایسه ای دکتر سجاد حجازی انتشارات گلباد.