چیزای بی معنی رو بزرگ نکنید - سالها سگ دارم بدون باکس در ماشین 4 تا هم سوار میکنم چرا به من گیر ندادن تا الان ؟ توی خونه 20 هم داشتم الان 9 تا دارم - سگ نگه دارید به این حرفا هم توجه نکنید