هدرا ( عشقه ) Hedera


[IMG]http://***********.ir/imagecenter/images/b1ubrdz5iy83pstwy7il.jpg[/IMG]
هدرا ( عشقه ) Hederaخانواده : آرالياسه araliaceae
جنس : شامل 10 گونه است
مبداء : يك گياه باستاني است كه در قسمتهاي شمالي ميزيسته است.
نوع : از گياهان هميشه سبز بالارونده بوسيله ريشه هاي هوايي است.
برگها : متناوب ، ساقه طويل ، سفت
گلها : كوچك يا ناپيدا ، چتري ، دو جنسي
فصل گل : بر حسب شرايط متفاوت است ولي در داخل آپارتمان هيچوقت گل نميدهد.
موارد استفاده : در هواي آزاد براي پوشش ديوارها ، حصارها مانند درختان ، سراشيبها ، پوشش زمين و در داخل آپارتمان به عنوان يك گياه بالارونده زميني
موقعيت : در همه جا ميتوان استفاده نمود بخصوص اينكه بايد تا حد امكان از هواي آزاد و نور كافي استفاده شود.
خاك : كاملا زهكشي شده ، لوم ريگ دار يا خاكي كه در اوان كار داراي كمپوست كمتري باشد.
موقع كاشت : همه مواقع
تكثير : بوسيله تقسيم توسط قلمه صورت ميگيرد . iranmember.com/showthread.php?t=5608