این نفس رو دوستم از وسط خیابون نجاتش داده چون خودش یه پرشین کت حسود داشت نمی تونست نگهش داره دادش به من واسش یه حامی پیدا کنم اسمشم گذاشتم دلبر. خدا رو شکر کمتر از 1 روز هم یه حامی واسش پیدا شد.