سولانوم solanum


[IMG]http://***********.ir/imagecenter/images/5gjwu5hyx**nlqsvrg4o.jpg[/IMG]
يك گونه از گياه سولانوم Brazilian Nightshade / Solanum seaforthianum


خانواده : سولاناسه solanaceae
جنس : در حدود 900 گونه را شامل ميشود .
مبدا : جنوب آمريكا، بعضي گونه ها بومي آسيا ، آفريقا و اروپاست .
نوع : درختچه بهم فشرده و كوچك با شاخه هاي فراوان است .
برگها : برگها بيضوي و به رنگ سبز درخشان و شفاف است.
گلها : گلها كوچك ، سفيد يا رنگي ، تنها يا مجتمع در خوشه است .
فصل گل : تابستان
ميوه :مانند گيلاس كوچك و مدور بوده و به رنگ قرمز شفاف يا زرد است. ميوه ها در پاييز ميرسند و در سرتاسر زمستان دوام دارند.
خاك : خاكي كه قابل نفوذ باشد ، شني .
موارد استفاده : به عنوان گياه خانگي.
موقعيت : در هواي آزاد ، در هواي گرم در آفتاب ، در آپارتمان از پاييز تا بهار در روشنايي كامل .
موقع كاشت : در اواخر بهار.
تكثير : ازدياد گياه توسط بذر صورت ميگيرد. در اواسط فروردين هم ميتوان انرا توسط قلمه زياد نمود. iranmember.com/showthread.php?t=5608

________________