گياه زينتي شاخ بزي aloe


شرايط زيستي گياه شاخ بزي شبيه گياه خنجري است ولي با ان متفاوت است زيرا از دو خانواده مختلف هستند.

منشا گياه شاخ بزي به افريقاي جنوبي نسبت داده شده است. در حاليكه گياه خنجري از آمريكاي مركزي به ساير نقاط برده شده است .
در تابستان ميتوان گلدان گياه شاخ بزي را در بيرون از منزل در برابر آفتاب قرار د اد و چون ميتواند رطوبت هوا را جذب كند به آب كمي نياز دارد.

[IMG]http://***********.ir/imagecenter/images/2rxjceg2anae8oy9m2jx.jpg[/IMG]

aloe variegate

اگر در زمستان گياه شاخ بزي را از يخ زدگي محافظت كنيم ميتواند تا سرماي 10 درجه سانتيگراد را تحمل كند.

از انواع محبوب گياه شاخ بزي ميتوان به aloe variegate و aloe arborescens موسوم به شاخ بزي را نام برد.

________________ iranmember.com/showthread.php?t=5608