گياه زينتي موچسب ampelopsis


[IMG]http://***********.ir/imagecenter/images/obzu1s4l3akujgd9im8.jpg[/IMG]
گياه زينتي موچسب ampelopsis

موچسب گياهي است بالارونده كه براي اتاقهاي سرد مناسب است.
زمستان فصل خواب آن است كه اغلب برگهاي آن مي ريزد .


[IMG]http://***********.ir/imagecenter/images/l6xfdi20la4i8g3hogv.jpg[/IMG]
گياه زينتي موچسب ampelopsis

در بهار جوانه هاي تازه بار ديگر ظاهر شده و ظاهري جوان مي يابد.


[IMG]http://***********.ir/imagecenter/images/scgn76ef9b1sms230g8r.jpg[/IMG]
گياه زينتي موچسب ampelopsis

گلدان گياه موچسب را بهتر است در كريدور يا راهروهاي خنك قرار داد ولي بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه خاك گلدان زياد خشك نشود.

[IMG]http://***********.ir/imagecenter/images/eau422fdw5uzswr58os.jpg[/IMG]
گياه زينتي موچسب ampelopsis

گياه موچسب جز گياهان مقاوم به حساب آمده و تا چند درجه زير صفر را تحمل ميكند.
در بهار و تابستان ميتوان از ساقه هاي جوان قلمه تهيه كرده و در زير پوشش نايلوني شفاف تحت دماي 20 درجه سانتيگراد توليد گياه جديد ميكند. iranmember.com/showthread.php?t=5608

________________