آناناس ananas
[IMG]http://***********.ir/imagecenter/images/mqi5cjio896aev3nyufh.jpg[/IMG]
ميوه آناناس Ananas bracteatus var. tricolor


خانواده : بروملياسه bromeliaceae
جنس : شامل فقط 3 گونه است
مبداء : برزيل
نوع : علفي دائمي
برگها : رزت ، سخت ، سوزني
گلها : در سنبله متراكم به رنگ آبي يا ارغواني
موارد استفاده : گونه كموسوس براي توليد ميوه تجارتي و گونه براكتاتوس استرياتوس براي گلخانه يا گياه خانگي .
فصل گل : بهار
موقعيت : در روشنايي كامل ، حتي آفتاب . ترجيحا مكان خيلي گرم و مرطوب نباشد.
خاك : مخلوط دو قسمت لوم ، يك قسمت ماسه و يك قسمت پيت ( تورب ) و يك قسمت خاك برگ
موقع كاشت : بهار
تكثير : بوسيله جوانه هايي كه از جوانب ريشه ها خارج ميشود با سر ميوه آناناس تكثير ميشود .
________________

iranmember.com/showthread.php?t=5608