خنجري agave


گياه خنجري را در مناطق حاره ميتوان اغلب در پاركها و باغها ديد ولي در نيمكره شمالي آنر ا تنها در تابستان ميشود در خارج از اطاق نگهداري كرد.
گياه خنجري پس از مدت بسيار طولاني گل ميدهد و به خاطر اين مطلب به آن گياه century plant گفته ميشود.

[IMG]http://***********.ir/imagecenter/images/pwhjjgvwsxmw7te2wr.jpg[/IMG]
گياه خنجري Agave americana marginata

به هنگام ظهور گل ، ساقه گياه تا حد قابل توجهي بلند ميشود.
ظريفترين نوع گياه خنجري a.marginata است كه برگهاي سبز ضخيم با حاشيه زرد رنگ دارد و اگر در محيط مناسبي قرار بگيرد رشد و نمو كرده و به ارتفاع بيش از يك متر ميرسد.
از اواسط بهار ميتوان گياه خنجري را در خارج از اتاق و در مقابل نور آفتاب قرار داد ولي آب دادن و تغذيه گياه نبايد مورد غفلت قرار بگيرد.
اواسط پاييز بايد گياه خنجري را به داخل آورده و در محيطي خنك ( كه از يخ زدگي محافظت شود ) قرار داده و به ميزان كم به ان آب داد.
تكثير گياه خنجري از طريق كشت بذر انجام ميشود.

________________