45روزست نر و کاملا سالم
قیمت 55000
تحویل تهران
09215181332
رحمتی