بی گمان تومورهای پستان ، بویژه در سگهای مادۀ مسنتر ، یکی از شایعترین عوارضی است که ما ناچار به برخورد با آن هستیم .
دو نوع مشخص از آنها وجود دارد و معمولاً هر دو بدخیم هستند :
نوع مشخصی که می توان آنرا با انگستان از بافتهای مجاور جدا کرد ، خطر کمتری دارد. نوع منتشر که می توان آن را جدا نمود و به نظر می رسدکه به داخل پوست و عضلات مجاور منتشر و پخش شده است ، خطرناکتر است.
درمان
تومورهای پستان، حتی نوع کوچک و محدود آن را باید همیشه به محض اینکه تشخیص داده شدند، به روش جراحی برداشت.دکتران دامپزشک مانند جراحان انسانی عمل می کنند . هر چه تومور برای مدت طولانی تری اجازۀ بقا داشته باشد ، خطر ظهور زواید ثانویه نه تنها در پستان بلکه در غدد لنفاویِ درون شکم بیشتر خواهد بود.
ممکن است درمان هورمونی انجام شود ولی پزشکان دریافته اند که این کار زمینه را برای اختلال کلیوی آماده می کند.عمل جراحی
اکثر تومورهای پستانی را چنانچه زود تشخیص داده شوند ، می توان با موفقیت برید و جدا نمود. شمار زیادی از جراحان ، سوزانیدن توسط وسیلۀ نوک دار داغ را برای این عمل مطلوب می دانند. روشن است که خطر خونریزی با استفاده از این وسیله کمتر می باشد.
آیا تومورهای پستانی عود می کنند؟
بعضی از آنها عود می کنند ولی می توان آنها را برای بار دوم و حتی بار سوم برداشت تا سگ ماده این امکان را داشته باشد که به مرگ طبیعی بمیرد .

اختصاصی میهن پت
تهیه و تدوین...یاسر