دیده بان حقوق حیوانات: آزار حیوانات در نمایش های سیرک ها و تربیت آزارنده آنها برای نمایش از نظر علمای اسلام حرمت شرعی دارد و استفتای انجام شده از آیات عظام در این زمینه پاسخ موافق آنان را در پی داشت.

به گزارش دیده بان حقوق حیوانات، با استناد به حقایق پنهان سیرک، صحت رفتار سیرک گردانان مورد سووال قرار گرفت. همچنین حکم تربیت آزارنده حیوانات در شرایط آزارنده و منکر بودن چنین رفتاری سووال شد که پاسخ های دریافتی را پیش تر در این گزارش منتشر کردیم.

اکنون دو فتوای زیر نیز در حرمت حیوان آزاری صادر شده اند:

پاسخ آیت الله العظمی خامنه ای
: «به طور کلی دفع حیوان موذی اگر مملوک شخص دیگری نباشد جایز است و ظلم به حیوانی که اذیت نمی کند جایز نیست.»

پاسخ آیت الله العظمی شبیری زنجانی
: «رساندن آزار و اذیت قابل توجه به حیوانات، بدون وجود ضرورت (اعم از شرعی یا عقلایی) جایز نیست.»
این دو فتوا که در «نخستین همایش تخصصی حقوق حیوانات» رونمایی شدند، جمع ۱۸ فتوای قبلی را به ۲۰ فتوا رسانده اند.در این همایش از دو پروژه دیده بان در مخالفت با سیرک ها نیز رونمایی شد.لینک خبر :دو فتوای جدید در حرمت حیوان آزاری در سیرک ها/ تصویر | دیده بان حقوق حیوانات- ایران