بیشتر تصاویری که از دنیای حیوانات منتشر می شود، نمایشگر زندگی این گروه از جانداران در وضعیت طبیعی و بومی آنهاست. به عبارت دیگر عکاسان حیات وحش تمایل زیادی به ثبت و انتقال تصاویری از زندگی حیوانات در بکرترین حالت ها را دارند.


اما یک عکاس حیات وحش از هلند سعی کرده تا مقداری این سبک کلیشه ای را دچار تحول کند.

وی روزها و ساعت ها زمان گذاشته تا تصاویری از حیوانات پشت پنجره به ثبت برساند.

مجموعه حاضر نتایج تلاش های این عکاس است که در نوع خود جالب و دیدنی بوده و استقبال مناسبی از آن به عمل آمده است.


منبع:زیست نیوز