دوستان از همه که توجه کردن به این تاپیک و خواستن کمک کنن ممنونم و امیدوارم لطفشون شامل بقیه پیشی ها بشه چون بچه های ما رفتن خونه های گرمشون
لطفا تاپیک بسته بشه