فضای لازم برای هر همستر عرض 26-30،طول 41-70 و ارتفاع 26-30 هست.