گاهی ممکن است یکی از اینها از فرج یک سگ معمولاً پیر بیرون بزند.
درمان شامل برداشتن تومور طی عمل جراحی با سوزاندن توسط یک وسیلۀ نوک دار داغ است که البته تنها توسط دکتر دامپزشک انجام می شود