پولیپها ، که زوایدی زگیل مانند با پایه های بلند هستند ، خیلی اتفاقی در رحم شــکل می گیرند. علت آن ناشناخته است.
نشانه ها
می توان برجستگیهای سختی را در رحم لمس کرد. ممکن است ترشح خونی از فرج وجود داشته باشد اما سگ ماده از جهات دیگر کاملاً طبیعی است .
درمان
عارضه با برداشت کامل تخمدانها و رحم درمان می شود.


اختصاصی میهن پت
یاسر