من تو مسابقه به سيسيل جون و اون دوتا سگه راي داده بودم عكسها همگي زيبابودن