سلام. من ساکن رشت هستم. کسی جوجه کوشین سراغ داره به من معرفی کنه؟