تحقیقات جدید نشان می‌دهد که توانایی جست‌وجو و شناسایی سگ‌ها پس از خوردن صبحانه بطور چشمگیری افزایش می‌یابد.
اثرات مثبت مصرف صبحانه بر روی سگ‌ها

تحقیقات قبلی در خصوص تأثیر مصرف صبحانه بر روی انسان نشان می‌دهد، دانش آموزانی که بصورت مستمر از این وعده غذایی استفاده می‌کنند، عملکرد بهتری در امتحانات خواهند داشت؛ اما کشف اثرات مثبت مصرف صبحانه بر روی سگ‌ها باعث شگفتی محققان شده است.
محققان دانشگاه کنتاکی توانایی شناسایی سگ‌های آموزش دیده را در دو مرحله بدون / با خوردن صبحانه مورد بررسی قرار دادند.
بر اساس نتایج بدست آمده، میزان دقت توانایی جستجو در سگهایی که صبحانه خورده‌اند حدود ۳۰ درصد بیش از سگهای فاقد این وعده غذایی بوده است.
محققان خاطرنشان می‌کنند که نتایج این مطالعه را نمی‌توان به گرگ‌های وحشی تعمیم داد، چراکه سگ‌های اهلی اغلب از غذاهای سرشار از کربوهیدراتها تغذیه می‌کنند. این رژیم غذایی باعث می‌شود که مغز سگ بیشتر به گلوکز وابسته بوده و در زمان کاهش سطوح گلوکز، توانایی مغزی حیوان نیز دچار تغییر شود.
برعکس گرگ وحشی از گوشت شکار حاوی مقادیر کم کربوهیدرات و محتوای بالای چربی استفاده می‌کند و در زمان سوئیچ مغز به منبع سوخت ثانویه به جای گلوکز به اجسام کتون وابسته هستند که تأثیر چندانی بر عملکرد شناختی حیوان نمی‌گذارد.
نتایج یافته جدید محققان در مجله Behavioral Processes (فرآیندهای رفتاری) منتشر شده است.منبع : ایسنا