بر اساس خبر نشریه تایمز هندوستان در یک تا دو سال آینده هر گونه حمل و نقل غیر انسانی حیوانات برای مقاصد تجاری و اقتصادی جرم محسوب خواهد شد.
این قانون بر اساس درخواست فعالان حقوق حیوانات در هندوستان به اجرا در خواهد آمد.

منبع:دوست داران حیوانات و محیط زیست