ولی یه سری سگ خاص هستند که اگه دخالتی توی تولدشون بشه ( سزارین) و یا به طور طبیعی به دنیا نیاند دمشون کوتاه می شه و یا بدون دم می شند !
اگه اسمشون رو پیدا کردم حتما اطلاع می دم