گربه با مشخصات زیر واگذار میشود:

- نژاد:معمولی

- سن: 3 ماهه

- جنسیت: ماده
- وضعیت واکسیناسیون: انجام نشده

- وضعیت عقیم سازی: عقیم نشده

-خصوصیات اخلاقی: دستی و لوس

-شرایط واگذاری: --

-علت واگذاری: عدم امکان نگهداری به دلیل تعداد زیاد بچه گربه ها و مادر و برادر و خواهرهای بزرگ تر
-سایر توضیحات: ---گربه با مشخصات زیر واگذار میشود:

- نژاد:موکوتاه
- سن: 3 ماهه
- جنسیت: نر
- وضعیت واکسیناسیون: انجام نشده

- وضعیت عقیم سازی: عقیم نشده

-خصوصیات اخلاقی: بازیگوش

-شرایط واگذاری: --

-علت واگذاری: عدم امکان نگهداری به دلیل تعداد زیاد بچه گربه ها و مادر و برادر و خواهرها

-سایر توضیحات: --


گربه با مشخصات زیر واگذار میشود:

- نژاد:موکوتاه
- سن: 3 ماهه

- جنسیت: ماده
- وضعیت واکسیناسیون: انجام نشده

- وضعیت عقیم سازی: عقیم نشده

-خصوصیات اخلاقی: بازیگوش و بامزه

-شرایط واگذاری: --

-علت واگذاری: عدم امکان نگهداری به دلیل تعداد زیاد بچه گربه ها و مادر و برادر و خواهرهای بزرگ تر
-سایر توضیحات:---


برای تمام این گربه ها شما باید فقط با شماره تلفن: 02144207399 ملک صفدری تماس بگیرید