اخ چقدر دوست داشتم جای دختره بودم !!
خیلی قشنگ بودن !