سیب برای سگ شما :
> دارای phytonutrients هستند که از سگ در برابر سرطان محافظت میکند


> باعث براق شدن پوشش بدن سگ میشود


> بوی بد دهان آن ها را از بین میبرد

و اما هشدار ها :
> در هضم آن مشکل دارد و تنها به صورت کم و تشویقی باشد


> فسفر و کلسیم آن بالا است و اگر سگ مشکل کلیه دارد استفاده نکنید


> باعث التهاب میشود بنابراین اگر مشکل ورم مفاصل دارد احتیاط کنید


> برگ و ساقه ی آن حاوی Cyanogenic glycoside و مشکل معده ایجاد میکند


> دانه ی سیب حاوی سیانید است و اثراتی زیان بار به همراه دارد