آمارها و دستورالعمل های ایمنی برای روشن کردن سوءتفاهم ها


با توجه به واکسناسیون گسترده حیوانات خانگی ، درمان موثر بعد از اینکه فرد در


در معرض خطر قرار گرفت .


و تعداد کم گاز گرفته شدن توسط حیوانات هار ، تعداد مرگ و میر به دلیل بیماریهاری به یک یا دو مورد در ایالات متحده کاهش یافته -یعنی کمتر از مرگ های ناشی از رعد و برق یا خوردن همبرگر بد - البته این بدان معنا نیست که بی خیال اقدامات امنیتی در برابر این بیماری بشویم ، بهترین راه برای جلوگیری از ابتلا به هاری :- نزدیک نشدن و دست نزدن به حیوانات وحشی ، بخصوص حیوانات وحشی مریض
- واکسناسیون حیوان خانگی شما
-گرفتن درمان مناسب و سریع توسط پزشک و کلینیک های درمانی پس از اینکه در معرض خطر ابتلا به هاری قرار گرفتید.


هاری چیست ؟
یک بیماری عفونی است که سیستم عصبی مرکزی را در پستانداران تحت تاثیر قرار میدهد ،تمـام پستانداران خـونگرم اهلی و وحشی به بیمـاری هـاری حساس هستند و میزبان‌هـای مختلفی مـوجب گستـرش وسیع هـاری می‌گـردنـد.


دورة نهفتگی در سگ و گربـه معمولاً ۲ تـا ۳ هفتـه و گاهی چنـد مـاه است. درخصوص بروز علائم هاری در حیوان باید به این نکتة مهم توجه داشت که در برخی موارد، ۳ تا۱۰ روز قبل از بروز علائم بالینی در سگ و گربه، ویروس موجود در بزاق حیوان می‌تـواند بیماری را منتقل‌کنـد. به عبارت دیگر اگر بزاق سگ و گربـه در زمان گازگرفتن به ویـروس هاری آلوده باشـد، علائم بـالینی حداکثر تا ۱۰ روز بعد در حیـوان ظاهرشـده و خواهدمرد.
به‌همین دلیل، پس از هـر گازگرفتن تـوسط این دو حیـوان، بایـد آنها را تـا ۱۰ روز در قـرنطینه نگه‌داشت.
راه های سرایت بیماری به انسان و حیوان
۱) گاز گرفتن
اصلی ترین راه سرایت بیماری گاز گرفتن به وسیله حیوان هار است. البته از طریق کشیده شدن پنجه آغشته به بزاق حاوی ویروس هاری (به ویژه در گربه ها و گربه سانان) نیز بیماری منتقل می شود.

۲) پوست

از طریق پوست سالم هاری سرایت پذیر نیست ولی از راه کوچک ترین خراش یا زخم در پوست این بیماری منتقل می شود.


۳) نسوج مخاطی

ویروس هاری از طریق مخاط آلوده نیز به انسان و حیوان های دیگر منتقل می شود . بنابر این سگ ها و گربه های به ظاهر سالم که در اواخر دوره نهفتگی بیماری هاری هستند و هنوز علائم بالینی هاری در آن ها ظاهر نشده است از طریق لیسیدن لب چشم و بینی کودکانی که باآنها بازی می کنند بیماری هاری را انتقال می دهند.


۴) تنفس

سرایت هاری از طریق تنفس به ویژه در غارهای محل زندگی خفاش های آلوده امکان پذیر است .


۵) دستگاه گوارش

انتقال از این راه بعید است ولی حیوان گوشتخوار ممکن است به ندرت از طریق خوردن لاشه حیوان های مرده دراثر ابتلا به هاری به این بیماری مبتلا شوند.
به هر حال باید از خوردن گوشت و فراورده های دام های مبتلا به هاری خودداری کرد.


۶) جفت


از انجا که در یک بررسی ویروس هاری را از جنین رحم و تخمدان های یک حیوان ماده جداکرده اند انتقال هاری ازطریق جفت نیزبعید نیست.


۷) وسایل الوده


ویروس هاری بسیار حساس است ودر مقابل نوروخشکی به سرعت از بین می رود بنابراین هاری از طریق وسایل آلوده فقط در موارد استثنایی منتقل می شود.


۸) انسان به انسان


تا به حال موارد معدودی انتقال هاری از انسان به انسان از طریق پیوند اعضا در دنیا گزارش شده است .(دومورد نیز از ایران در پیوند قرینه درسال ۱۳۷۳)
بنابراین پیونداز جسد آلوده به ویروس هاری ممکن است باعث انتقال بیماری شود و به همین دلیل هرگاه علت مرگ معلوم نبوده یا علائمی مبنی بر آلودگی دستگاه عصبی مرکزی در هنگام مرگ وجود داشته باشد باید از پیوند عضو یابافت جسد جلوگیری کرد.
همچنین در بررسی سال ۱۹۸۵ در پاکستان ابتلای تعدادی نوزاد به هاری ناشی از آلودگی ناشی از آلودگی شخص ختنه کننده بود که مراحل اخر دوره نهفتگی بیماری را طی می نموده و طبق سنت محل ختنه را به بزاق خود اغشه کرده است بنابر این در نگهداری و پرستاری از شخص مبتلا به هاری باید تمام جوانب احتیاط رعایت شده و ضمن استفاده از وسایل حفاظتی کامل لوازم ووسایل بیمار را با دقت هرچه بیشتر ضد عفونی کرد . به علاوه پزشکان موظفند در برخورد با هر مورد آنسافیلت و فلج به بررسی سابقه حیوان گزیدگی بیمارنیز توجه نمایند.نشانه های بیماری هاری در حیوانات و انسان
در بیشتر مـوارد، پس از دورة تغییر رفتـار، حیـوان پریشان و مـضطرب و کم‌کم وحشی و درنـده(هـاری خشمگین) می‌شـود و بـه گازگرفتن سنگ و چوب و اشیای مختلف پرداخته و محل زندگی خـود را ترک‌می‌کند و بـدون هـدف به‌هـر جایی می‌رود و به‌ هـرکس و هـر حیوان سر راه خود حمله‌می‌‌بـرد.درنهایت، پس از مدتی در اثـر دونـدگی زیـاد و گرسنگی و تشنگی به‌علت عدم قـدرت بلع، کف از دهـانش سرازیرشـده و پی‌درپی زمین می‌خـورد. صدای پـارس حیـوان خشن، نـاموزون و بریـده‌بـوده و درندگی در چهره‌اش هویدا است. در اغلب موارد، مردم سگ‌ها را می‌کشند و اگر فرارکنند، به‌زودی در اثر فلج‌ دستگاه تنفسی خـواهند مرد. گربه پس از طی دورة‌ نهفتگی به محل تاریکی می‌رود و ازطریق پنجه‌کشیدن، مشابه گازگرفتن سگ یـا گـرگ، هـاری را انتقال‌می‌دهـد.
درواقع، از آنجا که ازطریق لیسیدن دائم، پنجه‌هـای خود را به بـزاق خود آغشـته‌می‌کند، با پنجه‌کشیدن بر دست و پا یا صورت انسان یا حیوان دیگر هم می‌تواند با ایجاد خراش، ویروس هاری را منتقل‌کند.
اولین علامت بیماری، تغییر در رفتار و عادت‌های حیوان است؛ به‌نحوی‌که یا بیش از اندازه به صاحب خـود انس و الفت پیدامی‌کند و مثل این‌که از او کمک می‌طلبد یا عصبانی و بدخو شـده، غذای خـود را به دلیـل اختلال در بلع به‌خوبی نمی‌خورد.
پیشرفت بیماری در برخی موارد به‌صورت فلجی(هاری ساکت) بوده، حیوان به‌گوشه‌ای پناه می‌برد و ابتدا دست‌هـا، سپس پاهـا و بعد سـایر انـدام‌هـا فلج‌شـده و درنهایت بـه‌علت فلج دستگاه تنفسی می‌میرد.علائم بالینی در انسان
دورة بیماری هـاری به چهار مـرحله تقسیم‌می‌شود:۱.مرحلة نهفتگیاین مرحله به‌طـور معمول در انسان ۱۵ روز تا ۳ مـاه و به‌طور متوسـط ۱ تا ۲ ماه(۷۵% موارد کمتر از ۳ ماه) به‌طـول‌می‌انجامد. ولی از چند روز تا بیش از ۳ ماه، حتی تا چند سال هم مشاهده ‌شده‌است. طول دورة نهفتگی به‌شـدت زخم، تعداد جـراحت و محل آن‌هـا بستگی‌دارد، بـه‌ نحـوی‌که گازگـرفتن صـورت زودتـر مـوجب بروز علائم بیماری می‌شـود، سوش ویروس آلـوده‌کننده، همچنین سن و گـازگرفتن از روی لبـاس یـا وسایل حفاظتی نیز در طول دورة نهفتگی تأثیردارد. البته باید درنظر داشت در برخی موارد، طولانی بودن دورة نهفتگی هاری ممکن‌است سبب فراموشی و گزارش غلط از تاریخ دقیق گازگرفتن شود.
همچنین به‌دلیل تعدد و شدت زخم‌های ایجادشده در کودکان نسبت به بزرگسالان، و درنتیجه، ورود ویروس‌های بیشتر به بدن آنان، طول دورة نهفتگی ممکن‌است کوتاه‌تر باشد.


۲.مـرحلة بروز علائم اولیه(غیراختصاصی)این مرحله به‌طور معمول ۴-۱ روز(حداکثر ۱۰ روز) به‌طول می‌انجامد و در پایان دورة نهفتگی، ویـروس هـاری به محل اتصال عصب و عضله یـا انتهای اعصاب حرکتی سطحی نفودکرده و به طرف نخاع و سیستم اعصاب مـرکـزی حرکت‌می‌کنـد.
در زمـان آشکارشـدن علائم، ویروس هـاری را می‌توان با عیار بالا در سیستم اعصاب مـرکزی یافت. عـلائم اولیة غیراختصاصی هاری عبارتنـد از: تب، لـرز، خستـگی، سـردرد، ضعف و درد عضـلانی، بی‌اشهایی، اشـکال در بلع، حـالت تهوع و استفراغ، سـرگیجه، دردهـای شکمی و اسـهال، گلـودرد، تنگی‌نفس، سـرفة خشک، نگـرانی و تـرس، تحریک‌پذیری و عصبی‌بودن.
علائم بسیار اختصاصی این مـرحله عبارتنـد از: علائم موضعی در محل گازگرفتن شامل سوزش، گزگز و مورمور(در ۵۰ تا ۸۰ درصد بیماران)، این علائم در مسیر عصب حسی عضو گـازگرفته‌شـده نیـز به‌علت تکثیر ویروس در ریشة خلفی عصب حسی بروزمی‌کند.


۳.مرحلة حاد عصبیاین مرحله احتمالاً بسته به سوش ویروس به دو شکل ظاهرمی‌شود:
الف) شکل هیجانی یا خشمگین: علائم فعالیت حرکتی شدید شامل دویدن و دست و پا زدن، تحریک‌پذیری و عدم آرامش، توهم،‌ نگرانی و هیجان، مشخصة این شکل بیماری است.
تـرس از آب علامتی است که در این شکل در بیشتر موارد دیده‌می‌شود و موجب انقباض‌های دیافراگم و عضله‌های تنفسی می‌شود. همچنین نسیم ملایم، نور شدید، صدای بلند و لمس‌کردن ممکن‌است موجب تحریک‌پذیری و انقباض عضله‌های حنجره و حلق و سایر عضله‌های تنفسی شود(۳). افزایش ترشح بزاق و اختلال در بلع موجب شکل مشخص بیماری‌ هاری می‌شود. خواب‌آلودگی، توهم، حالت تهاجم، انقباض‌های عضلانی، علائم مننژیت، تشنج و فلج موضعی به‌سرعت ظاهرمی‌شود.
اختلال‌های خُلقی دوره‌ای ایجادمی‌شود و با پیشرفت بیماری، تا زمانی‌که بیمار وارد کما شود دوره‌های سلامت کوتاه‌می‌شود. در معاینه، درجه حرارت بدن ممکن‌است بیش از °c6/40 باشد؛ اختلال سیستم عصبی اتونوم شامل گشادشدن نامنظم مردمک، افزایش ترشح اشک، بزاق، تعریق و کاهش فشار خون وضعیتی است.
همچنین شواهد فلج اعصاب حرکتی فوقانی شامل ضعف، افزایش واکنش تاندون‌‌هـای عمقی و واکنش کف‌پایی(بابنسکی) مثبت همیشه وجـودداشته است .حقایق کلیدی درباره هاری :-در مرحله آخر حرکت بیماری هاری از مغز به غدد بزاقی هست که یک حیوان می تواند از طریق گاز گرفتن موجب انتقال بیماری شود.

-هاری نمی تواند از طریق پوست سالم منتقل شود، افراد می توانند هاری را از طریق گاز گرفته شدن توسط حیوان آلوده یا پوستی که دارای خراش ، ساییدگی یا زخم باز به بزاق و مخاط مغزی حیوان آلوده دریافت کنند .

- ویروس هاری نمی تواند خارج از بزاق زنده بماند و پس از خشک شدن بزاق از بین می رود.


-اگر حیوان خانگی شما با یک حیوان درگیر شده که بطور بالقوه می توانسته حامل ویروس بیماری هاری باشد از دست کش استفاده کنید .گونه های حامل بیماری هاری در ایران :در اين سال تعداد 350 نمونه مثبت
هاري حيواني در سطح كشور تشخيص داده شد كه بيشترين موارد آن در سگها و
نشخواركنندگان بوده است.در ناحيه شمال كشور. سگ، روباه و شغال مهمترين ناقلين
بيماري و در غرب و شمال غربي، گرگها از ناقلين اصلي مي باشند.بيماري در ايران به دو
فرم صحرايي و شهري مشاهده مي گردد و در نواحي شمال، شمال شرقي و شمال غربي، استانهاي
فارس و كرمان بيشترين موارد انتشار بيماري هاري در حيوانات مشاهده شده است. در سال
1379
، پس از 13 سال، كه شهر تهران عاري از بيماري هاري بود، يك مورد گربه هار در
تهران مشاهده شد. و از آن زمان تا كنون تعداد موارد مثبت هاري در تهران به 5 مورد
رسيده است.


در جوندگانی مانند خرگوش ، همستر ،جربیل و خوکچه ، چین چیلا و موش و خرگوش های صحرایی مورد هاری در کشور تا به امروز مشاهده نشده.

در سنجاب ها نوعی بیماری بنام کرم گرد مغز وجود دارد که منجر به مرگ می شود و علائمی مانند هاری دارد.


اما صاریغ شگفت انگیز در برابر هاری مقاوم هست . صدای خش خش ، ریزش آب از دهان ، حرکات غیر طبیعی همه بخشی از بلوف های صاریغ برای ترساندن و دور نگهداشتن دشمنانش است . که بسیار به علائم بیماری هاری شبیه هست و بیننده با دیدن آن متقاعد می شود که مبتلا
به هاری هیت در صورتی که اینچنین نیست .

راکون ها ۳۵٪ از آمار مبتلایان و حاملان هاری را در ایالات متحده به خود اختصاص داده اند.

در ایالات متحده بیشترین گزارش مربوط به سرایت هاری مربوط به خفاش ها بوده اما در ایران

در میان جمعیت خفاش ها تا کنون موردی از هاری مشاهده نشده است.

نکته مهم :

افرادي كه به دليل شغلي (مانند كاركنان آزمايشگاه تشخيص هاري ، دامپزشكان ، شكارچيان ، مأمورين حفاظت محيط زيست ، جنگلبانان ، كاركنان كشتارگاه ، كساني كه در نيروهاي مسلح تعليم و تربيت سگ را به عهده دارند ، كساني كه براي مطالعه به غارها مي روند و به طور كلي كساني كه به نحوي ممكن است مورد گازگرفتگي حيوانات ذكر شده قرار گيرند ) با حيوانات در تماس هستند بايد عليه بيماري هاري واكسينه شوند . براي پيشگيري از هاري در اين افراد واكسن در چهار نوبت تزريق مي گردد كه در نوبت دوم ، سوم و چهارم به ترتيب 7 روز ، 28 روز و يك سال بعد از نوبت اول تزريق مي گردد و اين افراد هر 3 سال بايد يك نوبت واكسن به عنوان يادآوري دريافت نمايند (البته بعد از اندازه گيري آنتي بادي در خون)
شست و شوي زخم مربوط به گازگرفتگي حيوان و بخيه نكردن و باز بودن زخم بسيار مهم است و اساس پيشگيري و درمان هاري است . سريعاً و در ساعات اوليه پس از گزش حيوان ، زخم بايد با آب و صابون در چند نوبت و به مدت چند دقيقه عميقاً شستشو داده شود و در جريان آب سيال قرار گيرد . سپس مي توان از مواد ضدعفوني كننده مثل بتادين براي زخم استفاده نمود چون ويروس هاري به نور و جريان هوا حساس است در نتيجه زخم نبايد بخيه زده شود و حتي الامكان روي زخم باز باشد .


مترجم و گرد آورنده : برتی بانی

مطلب اختصاصی سایت میهن پت