نیاز فوری به ماشین برای انتقال مشکی به کلینیک نهایتا تا عصر فردا(29 مرداد)
دستش شکستگی داره به خاطر تصادف و متاسافنه دکتر تا فردا شب بیشتر نیستن.
تلفن تماس:
09377598429
لطفا شیر کنید.