در امریکا کوشش شد که پرشین های نقره ای (silver ) را به عنوان نژاد جداگانه ای به ثبت برسانند اما این تصمیم موفقیت آمیر نبود . در CFA پرشین های نقره ای و طلایی به طور مشخص به نقره ای چین چیلا، نقره ای سایه ای، طلایی چین چیلا و طلایی سایه ای در نمایش های گربه تقسیم و معرفی میشوند . در آفریقا جنوبی این فعالیت بیشتر به موفقیت
رسید و شورای گربه ی آفریقای جنوبی ۵ گونه از چین چیلاها را به عنوان ” چین چیلای موبلند ” به رسمیت شناخت . چین چیلاهای موبلند دارای پوزه ای به مراتب کشیده تر، تنفسی آسان تر و اشک چشم کمتری نسبت به پرشین ها میباشند . آنها دارای پوششی با بازتاب دوگانه ی مات و شفاف میباشند که وقتی با پرشین های دیگر آمیخته میشوند این خاصیت از بین میرود .همچنین آمیرش ممکن است باعث از دست رفتن خط لب و پوزه هم باشد که در استانداردهای چین چیلا ایجاد مشکل میکند . یکی از امتیاز های این نژاد داشتن رنگ چشمان سبز آبی یا سبزو در بچه گربه ها آبی و بنفش آبی میباشند.