چهره متفاوت چارلی چاپلین شش ماه قبل از مرگ
1390 ژانویه