قربون چشمای نازت
چه دل میبره این کوچولو
امیدوارم همیشه سالم باشه و شیطون
خواهش میکنم عزیزم
آفرین و درود بر تو گلم