ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﻣﯿﮑﺲ ﭘﺮﺷﯿﻦ ‏( ﻣﺎﺩﺭ
ﻣﯿﮑﺲ ﭘﺮﺷﯿﻦ ﻭ ﭘﺪﺭ ﭘﺮﺷﯿﻦ ‏) ﻭﺍﮐﺴﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
09192588131

فرستاده شده از Lenovo A3000-Hِ من با Tapatalk