«آهسته برو، آهسته بیا که گربه شاخت نزند!»
«از تاب ناعلاجی به گربه گفتم خانم‌باجی!»
«به‌ات نشون میدم، کجا گربه تخم می‌کند!»
«به دعای گربهٔ سیاه باران نمی‌آید.»
«به دعای گربه‌کوره طاق مبال پایین نمی‌آید.»
«به گربه گفتند: گهت درمان است، خاک رویش ریخت.»
«به گربه گفتند فضله‌ات درمان است، به خاک کرد.»
«چوب را که برداری گربهٔ دزد می‌گریزد.»
«در دیزی باز است، حیای گربه کجاست؟»
«دست که به چوب بردی گربهٔ دزد حساب کار خودش را می‌کند.»
«دستی که از من بریده شد می‌خواهد سگ بخورد، می‌خواهد گربه.»
«دعای گربه در آسمان رخنه نکند.» ضرب‌المثل آلمانی
«زنگوله را کی به گردن گربه می‌بندد (می‌اندازد)؟»
«شب، گربه سمور می‌نماید، هندوبچه حور می‌نماید.»
«مبادا یکی موش و دو گربه تنها// مبادا دو زن در یکی خانه باهم» ضرب‌المثل هلندی
«گربه آمد و دنبه ربود.»
«گربه، بی‌چشم ‌و رو است.»
«گربه تنبل را موش طبابت می‌کند.»
«گربه خانه هم باید مقبول باشد.»
«گربه خودش زشت، معوش هم زشت.»
«گربه خونه آدم هم باید خوشگل باشه.»
«گربه در انبان فروختن.»
«گربه در دکان شیشه‌گر.»
«گربه در راه خدا موش نمی‌گیرد.»
«گربه دستش به گوشت نمی‌رسه، می‌گه بو می‌ده.»
«گربه دنبه خواب بیند.»
«گربه را باید دم حجله کشت!»
«گربه را سه‌تکه اندازه گوشش.»
«گربه را مجال گذر نیست!»
«گربه سر دیگ را باز ببیند شرم می‌کند.»
«گربه که به تنگنا افتد چشم آدمی را برآرد.»
«گربه گشنیز خورد گرسنه همه‌چیز.»
«گربه مرتضی‌علی است، پشتش به زمین نمی‌آید!»
«گربه هفت‌بار جای بچه‌هایش را عوض می‌کند»
«گربه هفت‌تا جان دارد!»
«گربه همه‌شب به خواب بیند دنبه»
«گربه همه‌شب موش در خواب بیند.»
«گوشت را به گربه سپردن!»
«مثل سگ و گربه!»
«مثل گربه از هر دست بیندازنداش، با پا به زمین می‌آید.»
«مثل گربه به روی کسی براق شدن»
«مثل گربه عزیز بی‌جهت»
«مثل گربه کور!» (نمک‌نشناس)
«مثل گربه نوروزی»
«موش موشک آسه بیا، آسه برو که گربه شاخت نزنه.»
«مثل موش و گربه»
«موش و گربه که باهم ساختند، دکان بقالی خراب است.»
«موش و گربه که باهم کنار آمدند، وای به حال بقال!»
«هرچه صرفه‌کنی گربه برد!»
«همه شب گربه موش را به خواب بیند»