گاهی سگ ماده ، حتی اگر هرگز با سگ نری جفتگیری نکرده باشد ، کلیۀ نشانه های مرحلۀ نخست زایمان را نشان می دهد؛ یعنی بستر را آماده می کند، وسایل را به اطراف می پراکند، زوزوه می کشد و غذا نمی خورد. پستان آن پر شیر می شود و اغلب شیر از سر پستانها تراوش می کند. در صورت عدم درمان ، ممکن است علایم به مدت یک هفته یا ده روز باقی بمانند.
درمان
دکتر دامپزشک هورمونهایی را تزریق می کند و به صورتی خوراکی نیز آنها را تجویز می نماید.
از آنجا که آبستی کاذب اکثراً در سگهای مادۀ باکره متداول است ، مشروط بر آنکه سگ خیلی پیر نشده باشد، ممکن است با اجازۀ داشتن توله به سگ ، معالجه مؤثر واقع گردد. بنابه تجربۀ من سنِ حدود چهار تا چهار و نیم سالگی ، بالاترین سنی است که می توان بدون عوارض جانبی انتظار نخستین آبستنی را از سگ داشت ، همیشه به خاطر داشته باشید که یکسال از سن سگ با هفت سال از سن انسان برابری می کند .
به هر حال ، تنها درمان حتمی برای آبستنیهای کاذب پایدار ، برداشتن تخمدان و رحم است.