تصاویر یک نمونه بسیار نادر از گونه‌ای خرس/ خرس قهوه ای که سفید است! گروهی از محققان در یک منطقه کوهستانی در شمال ایتالیا یک خرس قهوه ای را دیدند که به جای پوست تیره به رنگ بور روشن است. به گزارش خبرگزاری مهر، این خرس که در گروه کوهستانی "پاگانلا- گاتزا" در منطقه خودمختار "ترنتو" با استفاده از یک سیستم کنترل رصد شده، یک گونه Ursus arctos است.
این خرس که با عنوان "خرس قهوه ای" نیز شناخته می شود همانند خرسهای گریزلی آمریکایی و خرسهای سیبریایی باید پوستی به رنگ تیره بین قهوه ای تا بژ داشته باشد.
این درحالی است که این خرس که تاکنون مشابه آن دیده نشده بود به رنگ بور بسیار روشن است. به گفته زیست شناسان، این خرس نه زال است و نه رنگ پوست آن مشابه خرسهای قطبی سفید است.
هدف از نصب این سیستم کنترل که از سال 2010 فعال شده رصد پدیده "درخت سایی" خرسهای منطقه است. "درخت سایی" ویژه خرسهای قهوه ای و گریزلی است. برپایه این ویژگی، خرسها از ساقه درختان به عنوان یک ابزار "خاراندن" استفاده کرده و با سائیدن پشت خود به درخت، بدن را تمیز می کنند.
در تصاویری که این سیستم تهیه کرده است این خرس بور روشن مشابه تمام سایر نمونه های نژاد خرس قهوه ای خود را به بدن درخت می ساید.
پس از این خرس، یک خرس قهوه ای مادر به همراه سه توله خود که حدود یکساله به نظر می رسند نیز بر روی همان درخت بدن خود را می خاراند.