آفتاب پرست همیشه به دلیل توانایی اش در تغییر رنگ مشهور بوده است. این آفتاب پرست و دوستش پروانه در کشور ترکیه زندگی می کنند و هر دو به رنگ سبز هستند، آن ها توانسته اند با کمک هم به راحتی در محیط استتار کنند.

منبع:coca.ir