من یک
همستر ماده می خوام.
برای این که با همستر خودم جفت گیری کنه

من هفته ای یک بار به محل کار مادرم میام تا از اینترت استفاده کنم لط فا تا هفته ی دیگه پاسخ بدید