پافیوپدیلوم (اركیده)نام علمی: paphiopedilum haynaldianum
خانواده: ORCHIDACEAE
اركیده خاكزی، بومی فیلیپین، به بلندی ۴۵ و گستردگی ۳۰ سانتی متر است، دارای برگهای تسمه ای شكل بوده و خوشه های گل در بهار ظاهر می شوند.
نیازها: مكان نیمه سایه، خاك به نسبت مساوی از پوست تنه درخت (خردشده) و خاك رسی ماسه ای، دوره استراحت ندارد، بنابراین در تمام مدت سال خاك آن باید مرطوب نگهداشته شود. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۳ درجه سانتی گراد می باشد.
ازدیاد: از طریق تقسیم بوته امكان پذیر است. www.aftabir.com