یکسری قانونهای هست که افراد درمانگر باید از آن پیروی کنند و بهترین راه برای ارزیابی یک دامپزشک میباشند!

1- زمانی که حیوان بیمار را
پیش دامپزشک آوردند هیجگاه بیمار را برای خود منبع درآمد در نظر نگیرد.

2- وقتی بیماری را درمان
کرد به خودش افتخار کند.

3- از درمان بیمار مغرور
نشود، غرور سبب می شود بیماری با علایم مشابه را تشخیص ندهد.

4- به کارش ایمان داشته باشد.

5- از اشتباهایش درس بگیرد
اما خود را سرزنش نکند،

6- اگر درمان موفقعیت آمیز
نبود مطالعات را کاملتر کند و شیوه دیگری برای درمان انجام بدهد.

7- اگر صاحب حیوان نسبت به
درمانش شک دارد درمان را انجام ندهد چون دستورات دامپزشک را اجرا نخواهد کرد و
بیمار بهبود نخواهد یافت.

8- بیماری مشابه برای سن،
نژاد و گونه متفاوت زمان درمان متفاوت دارد بنابراین برای صاحب حیوان توضیح بدهد
که روند درمان ممکن است گاهی بیش از معمول طول بکشد.

9- هیجگاه بیمارش را رها
نکند مسیر اشتباه را تصحیح کند در نظر داشته باشد آن مسیر اشتباه را دیگر همکارن
هم ادامه می دهند.

10-
اگر در درمانش به نتیجه نرسید از نظر مشورتی استفاده کند
اجازه بدهد دیگر همکارانش بیمار را معاینه کنند و از نظر آنها استفاده کند اما
خودش درمان را ادامه بدهد.

11-
هیچگاه اشتباه همکارش را بزرگ جلوه ندهد زیرا افرادی که خود
دانشی ندارند سعی در کوچک کردن دیگران را دارند.

12-
به صاحب بیمار اجازه ندهد از همکارش بدگویی کند زیرا هر کس
توان و دانش خود را دارد.

13-
هر روز کارهای درمانی را ارزیابی کند.

14-
طول مدت درمان بیمار را با پول نسنجد، آنچه فکر می کند بهتر
است را به صاحب دام بگوید اگر برای صاحب دام بهبودی حیوانش مهم است دستورات
دامپزشک را می پذیرد.

15-
اگر روزی بیمار نداشت خوشحال باشد، در آن روز حیوانی بیمار
نشده است.


نویسنده :دکتر مجید ذاکریان