مستند زمینیان به خوبی رنج و درد حیواناتی که به خاطر گوشت و پوست شان کشته میشوند را نشان داده است
لطفا حتما ببینید

مستند ساکنین زمین