گربه پرشین بلو از پدر و مادر اصیل نزدیک به 3 ماهه

سالم و بازیگوش و سر و حال . عادت به غذای خشک .

قیمت : 670 تومان

تلفن: 09373832802