در دنیای امروزی همیشه سئوالاتی در ذهن انسانها بوجود می آید که ؟چرا خداوند بعضی از موجودات را خلق نموده است؟موریانه ها جزو حشراتی می باشند که همیشه در ذهن انسانها بعنوان مخرب و خانمان برانداز معروف است.آیا میدانید موریانه ها در طبیعت چه سودی برای ما انسانها دارند؟(Science Daily)، دکتر تئو اوانز (T.Evans) از دانشگاه سیدنی گفت: مورچه ها و موریانه ها نقش بسزایی در افزایش عملکرد محصولات زراعی در اراضی خشک دارند.وی گفت: این موجودات در اکوسیستم اراضی خشک همان کاری را انجام می دهند که کرمها در مناطق خنک و مرطوب. ما تاکنون متوجه شده بودیم فعالیت آنها بر ساختار خاک، رسیدن هوا به آن، نفوذ آب و چرخه عناصر غذایی در طبیعت موثر است اما حالا متوجه شدیم در اراضی کشاورزی خدمات مهمی انجام می دهند.دکتر اوانز گفت: طبق بررسیهای ما معلوم شد عملکرد گندم در اراضی کم خاک ورزیده اما کشت شده به شیوه رایج (از تمامی جهات) به طور متوسط 36 درصد بالاتر است.این نخستین تحقیق در زمینه تاثیر فون حشرات خاک بر عملکرد محصولات است.دکتر اوانز گفت: گمان می کنم فعالیت مورچه و موریانه ها به دو دلیل در این قضیه موثر باشد. اول، مسیرهایی که در خاک ایجاد می کنند و باعث نفوذ آب باران و کاهش رواناب و تبخیر می گردند. دوم این موجودات باعث افزایش نیتروژن خاک می شوند چون موریانه ها احتمالا باکتریهای تثبیت کننده ازت را در بدن خود دارند و کاری مشابه ریشه های بقولات انجام می دهند.وی گفت: گمان می کنیم مورچه ها و موریانه ها ابزار مهمی در مدیریت مزارع هستند اما دامنه تاثیر آنها در اکوسیستم مزارع بسیار شگفت انگیز است. این موجودات به ویژه در اقلیمهای گرم و خشک تاثیرگذارتر هستند چون باعث رساندن اندک آب موجود به گیاهان می گردند./


http://iranpest.*******.com/