ما این بچه گربه را 9 ماه پیش در حالی که کنار خیابان افتاده بود و داشت می مرد پیدا کردیم. فورا آن را به دامپزشک رساندیم. یک چشمش عفونت کرده بود و باید تخلیه می شد. اما اکنون مشکل دیگری ندارد و کاملا عادی زندگی میکند. این بچه گربه نر شناسنامه دارد، واکسن خورده، عقیم شده است و رفتاری دوستانه دارد. بدنش سفید است، یک خال سیاه نزدیک گوشش و یکی روی کمرش دارد و دمش سیاه است. خوشحال می شدیم اگر می توانستیم از آن نگهداری کنیم اما ما یک گربه دیگر داریم که سه سال از این بچه گربه بزرگتر است و با آن نمی سازد. بنابراین باید نوبتی هر کدام از گربه ها را در اتاقی حبس کنیم که مسلما هم برای آنها و هم برای ما آزار دهنده است.
اگر سرپرستی از آن را قبول کردید و زمانی (مثل مواقع رفتن به مسافرت) احتیاج داشتید که کسی موقتا از آن نگهداری کند، حاضریم باز هم موقتا سرپرستی از آن را قبول کنیم.
اگر تمایلی به قبول سرپرستی از آن داشتید، برای من به آدرس ojpoo@hotmail.com ایمیل بفرستید. من مقیم تهران هستم.