واقعا که خیلی نازه مخصوصا بااون گوشای درازش حیف که نمی تونم نگهش دارم چون خانواده اجازه نمیدن وگرنه میگرفتمش
واقعا کسی به غیر از هوپک جان نیست که این خرگوش روبخواد
نمی دونم چراکسانی هم که این خرگوش رومی خوان شرایط ندارن مثل خودمن